Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Súkromné CŠPP Vysoké Tatry zameriava pozornosť na deti
a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou:

  • individuálnej integrácie (začlenenia) v systéme bežného školstva
  • skupinovej integrácie (začlenenia) v špeciálnych triedach bežných škôl
  • vzdelávania v špeciálnych školách
  • výchovy v predškolských zariadeniach bežného typu formou individuálnej integrácie (začlenenia)
  • výchovy v špeciálnych materských školách
  • edukácie v rodinnom prostredí (napr. žiaci oslobodení od povinnosti dochádzať
    do školy)

Naša činnosť sa orientuje na:

  • súbor špeciálno-pedagogických intervencií
  • súbor psychologických intervencií

pre všetky druhy, stupne a vzájomné kombinácie postihnutí, realizovaných
v podmienkach škôl, školských zariadení a v rodinnom prostredí.

Poskytujeme špecializované aktivity všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: