Profesijná orientácia

V čase ukončovania základnej školy resp. povinnej školskej dochádzky stojí každé dieťa pred závážnym rozhodnutím, kedy si musí samo alebo s pomocou dospelých zvoliť strednú školu a tak sa priblížiť ku konečnej fáze rozhodovania sa o svojom povolaní.

Niektoré deti majú od malička v tejto problematike jasno buď tým, že si berú príklad, či vzor z profesie svojich rodičov alebo majú jednoznačne vyprofilované záujmy, ktoré im pomôžu pri voľbe povolania.
Sú však aj také deti, ktoré ani na konci deviateho ročníka základnej školy nevedia, na ktorú strednú školu si podať prihlášky, ktoré by určili ich smerovanie ku konkrétnemu povolaniu.

Naše zariadenie práve takýmto deťom pomocou psychologických testov a rozhovoru s odborníkom pomôže bližšie určiť schopnosti a možnosti konkrétneho dieťaťa. Pomôžeme mu vybrať strednú školu, zorientovať sa pri vyprofilovaní záujmov žiaka a nasmerovať jeho prioritné záujmy na budúcnosť.

Táto služba je v našom zariadení klasifikovaná ako nadštandardná, teda je spoplatňovaná. Poplatok vo výške 5,- Euro pokrýva náklady spojené s realizáciou a administráciou testovania.
Žiaci, ktorí sa testovania profesijnej orientácie zúčastnia musia priniesť podpísaný informovaný súhlas od rodičov. Ak sa testovanie uskutoční v škole, zašle nám školský výchovný poradca zoznam žiakov, ktorí sa testu zúčastnia. Termín uskutočnenia testovania bude dohodnutý telefonicky.

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa pre profesijnú orientáciu word

Pre deti so zdravotným alebo mentálnym obmedzením poskytujeme túto službu bezplatne.

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: