Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Naše služby pre učiteľov

Štátne vzdelávacie programy

Podľa Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave Štátny vzdelávací program škôl je podľa nového školského zákona hierarchicky najvyšší cieľovo programový projekt vzdelávania. Je východiskom a záväzným dokumentom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu školy. Súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu sú vzdelávacie programy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a ďaľšie vzdelávacie programy. Jednotlivé ŠVP si môžete stiahnúť zo stránky Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave na linke:
http://www.statpedu.sk/sk/sections/view/statne-vzdelavacie-programy/statny-vzdelavaci-program

Špecifické poruchy učenia

Úspešné zvládnutie školskej dochádzky predpokladá u každého dieťaťa navštevujúceho základnú školu dobrú úroveň čítania, písania a počítania, ktoré sú základom pre získavanie ďalších poznatkov v živote. Stáva sa, že získavanie uvedených zručnosti robí deťom problém a majú ťažkosti v čítaní, písaní a počítaní.

Môže ísť o špecifické poruchy učenia:

Dyslexia

Dysgrafia

Dysortografia

Dyskalkúlia

Častým problémom detí v školskom i predškolskom veku býva porucha pozornosti, prípadne. hyperaktivita, ktorú rodičia a pedagógovia ťažko zvládajú.
Viac sa dozviete po kliknutí na tento odkaz:

ADHD a ADD


 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: